Ešte 1 500 Kč a dopravu máš ZADARMO

Obchodné podmienky

pre internetový obchod https://koloseumnutrition.cz

 

1.     ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len "OP") sú platné a účinné od 1. 3. 2017 a vzťahujú sa na uzatváranie akýchkoľvek kúpnych zmlúv medzi spoločnosťou KOLOSEUM NUTRITION,  s.r.o, IČO: 05130280, so sídlom Sokolovská 2233/76, 323 00 Plzeň ( ďalej len "Predávajúci") a zákazníkom (ďalej len "Kupujúci") realizovaných v súvislosti alebo na základe kúpy tovaru podľa ponuky Predávajúceho v internetovom obchode Predávajúceho na adrese https://koloseumnutrition.cz, (ďalej len "E-shop"), a na služby ponúkané a poskytované Predávajúcim Kupujúcemu v súvislosti s ponukou a predajom Tovaru.

1.2 Tieto OP sa vzťahujú iba na kúpne zmluvy uzatvárané s Kupujúcimi, ktorí sú koncovými zákazníkmi Predávajúceho. Tieto OP sa nevzťahujú na kúpne zmluvy uzatvárané s podnikateľskými subjektmi, ktoré nenakupujú tovar iba k jeho konečnej spotrebe.

1.3 Tieto OP sú v súlade s § 1751 zákona č. 89/2012 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len "OZ"), neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom E-shopu postupom podľa článku 2 OP (ďalej len "Kúpna zmluva"), ak sa Kupujúci s Predávajúcim výslovne nedohodli na odlišnej úprave.

1.4 Na uzatváranie kúpnych zmlúv medzi Predávajúcim a Kupujúcim realizovaných inými prostriedkami komunikácie na diaľku (napr. telefonicky, faxom, e-mailom a pod.) Sa tieto OP použijú primerane.

1.5 Znenie týchto OP môže predávajúci kedykoľvek meniť či doplňovať. Týmto ustanovením však nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté z Kúpnych zmlúv uzatvorených pred účinnosťou nových OP.

 

2.     UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1 E-shop obsahuje ponuku tovaru ponúkaného Predávajúcim na predaj. Súčasťou ponuky všetkého tovaru je jeho označenie, opis jeho základných či charakteristických vlastností, údaj o konečnej cene tovaru v € vrátane všetkých daní a poplatkov, skladovej dostupnosti a údaj o nákladoch na dodanie tovaru a prípadne ďalšie potrebné informácie.

2.2 Kupujúci vloží vybraný tovar z ponuky E-shopu, ktoré má v úmysle zakúpiť do košíka v internetovom rozhraní E-shopu. Po prihlásení Kupujúceho na stránkach E-shopu, alebo po vyplnení jeho identifikačných údajov, zvolení spôsobu dopravy a spôsobu platby za požadovaný tovar je Kupujúci oboznámený s konečnou cenou nákupu, ktorá zahŕňa súčet cien vybraného tovaru vloženého Kupujúcim do košíka vrátane všetkých súvisiacich služieb, daní či ostatných poplatkov a tiež cenu za zvolený spôsob dopravy tovaru.

2.3 Zoznam tovaru v E-shope a takisto zoznam tovaru vloženého Kupujúcim do košíka predstavuje až do okamihu potvrdenia objednávky zo strany Kupujúceho výlučne výzvu na podávanie ponúk v zmysle § 1733 OZ a ako taký nezakladá žiadny záväzok Predávajúceho, najmä nezakladá jeho záväzok k uzavretiu Kúpnej zmluvy.

2.4 Kupujúcemu je pred konečným potvrdením objednávky kedykoľvek umožnené skontrolovať a ľubovoľne meniť vstupné údaje jeho objednávky. Potvrdením objednávky urobí Kupujúci voči Predávajúcemu neodvolateľnú ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy na tovar a služby vložené do košíka E-shopu a súčasne vysloví súhlas s týmito OP.

2.5 Objednávku, ktorá nie je so súhlasom Predávajúceho urobená v súlade s týmito OP, nie je predávajúci povinný prijať. O tom bude Predávajúci informovať Kupujúceho a súčasne môže Predávajúci vyzvať Kupujúceho, aby svoju objednávku urobenú v rozpore s OP náležite opravil alebo doplnil v primeranej lehote, ktorej márne uplynutie má za následok, že sa na objednávku Kupujúceho hľadí, ako by nebola urobená.

2.6 Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky Kupujúceho potvrdí Kupujúcemu prijatie jeho objednávky elektronicky emailom zaslaným na adresu elektronickej pošty uvedenú Kupujúcim pri registrácii jeho užívateľského účtu alebo v objednávke.

2.7 Kúpna zmluva je medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená v okamihu doručenia potvrdenia prijatia objednávky Kupujúceho Predávajúcim a týmto okamihom vznikne Predávajúcemu povinnosť obstarať a dodať Kupujúcemu vybraný tovar a služby v súlade s kúpnou zmluvou a týmito OP a Kupujúcemu vznikne povinnosť tento tovar a súvisiace služby prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.

2.8 Kúpna zmluva nie je uzavretá, pokiaľ objednávka Kupujúceho nie je Predávajúcim prijatá v súlade s článkom 2.7 týchto OP alebo je prijatá s výhradou. Predávajúci si vyhradzuje právo neuzavrieť Kúpnu zmluvu s Kupujúcim, ktorý predtým podstatným spôsobom porušil Kúpnu zmluvu či tieto OP alebo sa jedná o osobu, ktorá je v omeškaní s úhradou splatných záväzkov voči Predávajúcemu.

2.9 Predávajúci si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch vybraný tovar Kupujúcemu nedodať, a to najmä v prípade, že E-shop uvádzal omylom zjavne chybné či neštandardné údaje o vybranom tovare, jeho cene alebo termíne dodania, popr. ak je tovar trvalo skladovo nedostupný. Predávajúci sa zaväzuje v takýchto prípadoch vrátiť Kupujúcemu finančnú čiastku uhradenú na základe kúpnej zmluvy.

2.10 Odoslaním objednávky kliknutím na tlačidlo "Potvrdiť objednávku" v rámci E-shopu Kupujúci súhlasí s týmito OP a vyhlasuje, že mal možnosť sa s týmito OP oboznámiť pred potvrdením objednávky. Tieto OP a ich neskoršie zmeny sú uverejnené na adrese: https://koloseumnutrition.cz/sk/c/3-obchodné-podmienky a takisto sú Kupujúcemu zaslané v prílohe e-mailu s potvrdením objednávky.

2.11 Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním a plnením Kúpnej zmluvy sú hradené výlučne Kupujúcim.

 

3.     PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Cena tovaru je platná v čase zverejnenia ponuky Predávajúceho v E-shope. Platby za dodanie tovaru, ostatné služby a prípadné ďalšie poplatky podľa týchto OP nie sú zahrnuté v cene tovaru, ale sú účtované osobitne a celková konečná kúpna cena vrátane všetkých daní a poplatkov, ktorú je Kupujúci povinný uhradiť v prípade uzavretia kúpnej zmluvy sa o tieto platby navyšuje, o čom je Kupujúci pred potvrdením objednávky informovaný.

3.2 E-shop umožňuje Kupujúcemu voľbu spôsobu platby za tovar. Kupujúci je oprávnený zvoliť príslušný spôsob platby a uhradiť dohodnutú cenu tovaru v termíne podľa Kúpnej zmluvy, a to nasledujúcimi spôsobmi:

           i. v hotovosti v sídle prevádzkarne Predávajúceho na adrese Sokolovská 2233/76, 323 00 Plzeň (v otváracej dobe), v prevádzkárni Fitness centrum Alice na adrese Lábkova 903/38, 318 00 Plzeň (v otváracej dobe) a takisto na adrese PP3 Park , hala D1, Do ČERTOUSY 2635/20, 193 00 Praha 913, kde bude tovar pre Kupujúceho pripravený k vyzdvihnutiu;

           ii. na dobierku, tj. v hotovosti pri doručení prepravnou službou (pozri. čl. 4 OP);

           iii. bezhotovostne vopred cez platobný portál Platebnibrana.cz (www.platebnibrana.cz);

           iv. bezhotovostne platobnou kartou pri prevzatí tovaru v sídle prevádzkarne Predávajúceho na adrese Sokolovská 2233/76, 323 00 Plzeň, kde bude tovar pre Kupujúceho pripravený k vyzdvihnutiu.

3.3 V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena tovaru splatná vždy najneskôr pri prevzatí tovaru.

3.4 V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

3.5 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru špecifikovanému v Kúpnej zmluve prevzatím tovaru za podmienky, že k tomuto okamihu už došlo k zaplateniu celej kúpnej ceny tovaru, v opačnom prípade až v okamžiku zaplatenia celej kúpnej ceny tovaru.

 

4.     CENY DOPRAVY A ZĽAVY POŠTOVNÉHO

4.1 Predávajúci expeduje objednaný tovar prostredníctvom zmluvných prepravcov Česká pošta š.p., Geis Parcel CZ s.r.o. Zásilkovna s.r.o., či prostredníctvom iných prepravcov podľa údajov uvedených v E-shope. Iba na území mesta Plzne a mesta Rokycany a iba pri platbe v hotovosti je možné tiež expresné doručenie tovaru firmou Leek s.r.o. (PIZZA DOMA).

4.2 Podmienky prepravy a doručenia prostredníctvom spoločnosti Česká pošta š.p .:

           i. pri doručení na dobierku a platbe v hotovosti činí poštovné a balné 160, - Čk,

           ii. pri doručení tovaru, ktorého cena bola uhradená bezhotovostnou platbou vopred cez portál Platebnibrana.cz činí poštovné a balné 160, - Čk,

           iii. pri cene objednávky cez 2.600, - Kč nie je účtované poštovné ani balné.

4.3 Podmienky prepravy a doručenia prostredníctvom spoločnosti Geis Parcel CZ s.r.o. .:

           i. pri doručení na dobierku a platbe v hotovosti činí poštovné a balné 150, - Čk,

           ii. pri doručení tovaru, ktorého cena bola uhradená bezhotovostnou platbou vopred cez portál Platebnibrana.cz činí poštovné a balné 130, - Čk,

           iii. pri cene objednávky cez 2.600, - Kč nie je účtované poštovné ani balné.

4.4 Podmienky prepravy a doručenia spoločnosťou Zásilkovna s.r.o. .:

           i. pri doručení na dobierku a platbe v hotovosti činí poštovné a balné 120, - Sk,

           ii. pri doručení tovaru, ktorého cena bola uhradená bezhotovostnou platbou vopred cez portál Platebnibrana.cz činí poštovné a balné 110, - Sk,

           iii. pri cene objednávky cez 2.600, - Kč nie je účtované poštovné ani balné.

4.5 Podmienky expresné dopravy a doručenia prostredníctvom rozvozu PIZZA DOMA

           i. pri doručení na dobierku a platbe v hotovosti činí poštovné a balné 75, - Sk,

           ii. pri cene objednávky cez 2.600, - Kč nie je účtované poštovné ani balné.

         

5.     DODACIE PODMIENKY

5.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný tovar v termíne určenom v Kúpnej zmluve, najneskôr však do jedného týždňa od uzatvorenia kúpnej zmluvy, ak sa nedohodnú strany inak. Kupujúci berie na vedomie, že termín dodania tovaru uvedený v užívateľskom rozhraní E-shopu je len orientačný.

           (A) Dodanie tovaru na adrese prevádzky Predávajúceho: Tovar bude pripravený na vyzdvihnutie v sídle prevádzkarne Predávajúceho na adrese Sokolovská 2233/76, 323 00 Plzeň (v otváracej dobe), a to v termíne určenom Predávajúcim; Kupujúci je povinný tovar vyzdvihnúť ihneď potom, čo sa dozvedel o pripravenosti tovaru na prevádzke a o možnosti tovar vyzdvihnúť, ak sa strany nedohodnú inak.

           (B) Dodanie do iného miesta určeného Kupujúcim: O termíne dodania (doručenia) tovaru na miesto určené Kupujúcim (dodacia adresa) bude Predávajúci, resp. jeho prepravca, e-mailom informovať Kupujúceho pri expedícii tovaru. Doručenie tovaru vykoná príslušný dopravca Predávajúceho, zvolený na základe výberu typu dopravy Kupujúcim v E-shope a v termíne uvedenom v e-maile, najneskôr však v lehote podľa článku 6.1 týchto OP. Kupujúci berie na vedomie, že niektorý zo spôsobov dopravy môže byť spoplatnený sumou uvedenou v E-shope. Najneskôr v deň dodania tovaru informuje dopravca Predávajúceho Kupujúceho o presnom čase dodania tovaru. V prípade, že Kupujúci tovar v dohodnutom termíne neprevezme alebo nie je možné z dôvodov na strane Kupujúceho tovar doručiť, a to ani opakovane v náhradnom termíne, je tovar vrátený späť Predávajúcemu.

5.2 Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a pri prevzatí tovaru ho riadne prezrieť a skontrolovať. Prevzatie tovaru potvrdí Kupujúci písomne ​​na dodacom doklade, čím potvrdzuje najmä zhodu v množstve a druhu prevzatého tovaru s údajmi uvedenými v dodacom doklade. Ak nie je možné tovar prezrieť pri jeho prevzatí, je tak Kupujúci povinný urobiť bezodkladne potom a oznámiť zistené chyby Predávajúcemu v súlade s článkom 7 týchto OP.

5.3 Ak došlo k poškodeniu tovaru pri jeho doprave dopravcom, je Kupujúci povinný s týmto prepravcom spísať záznam o poškodení prepravovaného tovaru a dodaný tovar neprevziať. Ak je poškodenie spôsobené prepravou Kupujúcim zistené až po prevzatí tovaru, musí Kupujúci ihneď, najneskôr však do 24 hodín od doručenia, informovať o tejto skutočnosti Predávajúceho e-mailom na adrese info@koloseumnutrition.cz.

5.4 Zásielky, ktoré sa Predávajúcemu vrátia ako nevyzdvihnuté, sú posielané Kupujúcemu znovu len na jeho vyžiadanie, a Kupujúci je vždy povinný zaplatiť Predávajúcemu poštovné za opätovné odoslanie.

5.5 Podmienky prepravy prostredníctvom jednotlivých dopravcov sú vrátane konečnej ceny uvedené v E-shope. Cena za dopravu sa môže líšiť s ohľadom na celkovú výšku uskutočneného nákupu alebo jeho hmotnosti či veľkosti.

 

6. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY A REKLAMÁCIA TOVARU

6.1 Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že predaný tovar je v zhode s Kúpnou zmluvou, najmä, že nemá vady. Predávajúci najmä zodpovedá Kupujúcemu za to, že tovar pri jeho prevzatí má vlastnosti, ktoré si strany dohodli. Ak chýbajú také dohodnuté vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe nimi vykonávanej reklamy, že sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa, že tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, že je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a že tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

6.2 Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. To neplatí pre také vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje stanovená doba minimálnej trvanlivosti tovaru a u ktorých môže Kupujúci, v zmysle ustanovenia § 2167 písm. d) OZ, uplatniť právo z takej chyby len, ak sa táto chyba vyskytne v čase tejto minimálnej trvanlivosti.

6.3 Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne v sídle prevádzkarne predávajúceho, e-mailom na adrese info@koloseumnutrition.cz alebo poštou zaslaním na adresu KOLOSEUM NUTRITION s.r.o., IČO: 05130280, so sídlom Sokolovská 2233/76, 323 00 Plzeň. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu v lehote bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o výskyte chyby dozvedel alebo dozvedieť mal a mohol. Pri reklamácii Kupujúci preukáže pôvod Tovar predložením faktúry, Kúpnej zmluvy alebo prijatím objednávky, príp. záručným listom, ak bol ku Tovaru vystavený. Pokiaľ nie je Kupujúci schopný potrebné doklady predložiť, je povinný uzavretie kúpnej zmluvy doložiť iným preukázateľným spôsobom.

6.4 Ak nemá tovar dohodnuté či obvyklé vlastnosti podľa článku 7.1 týchto OP, môže Kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti tovaru, môže Kupujúci požadovať len výmenu súčasti; nie je to možné, môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci aj právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak neodstúpi Kupujúci od Kúpnej zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jej súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy Kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.

6.5 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy Kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje. Predávajúci je tiež povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad, ktorý obsahuje dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

6.6 Reklamácia tovaru vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložitejšie technické zhodnotenie stavu tovaru alebo služby, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie; v tejto lehote je predávajúci povinný Kupujúceho vyrozumieť o spôsobe vybavenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do tridsiatich (30) dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.

6.7 Záruka za akosť ani nároky z chybného plnenia sa neuplatnia u Tovaru predávaného za nižšiu cenu kvôli vade, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého vadného Tovaru zodpovedajúceho miere používania alebo opotrebenia, ktorú Tovar mal pri prevzatí Kupujúcim, užívaním Tovaru v rozpore s návodom na obsluhu alebo ak to vyplýva z povahy veci.

 

7.     OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

7.1 Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený spracovávať osobné údaje Kupujúceho v rozsahu informácií poskytnutých pri registrácii či pri objednávke (meno, priezvisko, bydlisko, kontaktný e-mail, telefónne spojenie), a to za účelom plnenia zmluvných povinností vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy .

7.2 Kupujúci ďalej poskytuje svoj súhlas s tým, aby jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v článku 8.1 doplnené o nákupu históriu (napr. Prehľad objednávok, zakúpeného tovaru a navštívených stránok v rámci Internetového obchodu) používal.

Predávajúci za účelom zisťovania nákupných zameraní a záujmov Kupujúceho a následne k ponúkaniu obchodu a služieb Predávajúceho, a to na dobu, po ktorú bude Predávajúci vyvíjať svoju obchodnú činnosť.

7.3 Predávajúci je oprávnený v prípade prevzatia tovaru postupom podľa článku 6.1 bod (a) týchto OP požadovať od oprávnenej osobe, ktorá preberá tovar, doklad totožnosti a osobné údaje (meno, priezvisko, bydlisko) si ponechať po nevyhnutne dlhú dobu, ktorá nepresiahne štyri ( 4) mesiace, potrebnú pre prípadné overenie oprávnenej osoby, ktorej bolo tovar odovzdaný.

7.4 Osobné údaje Kupujúceho poskytnuté v súlade s článkami 8.1 a 8.2 týchto OP nebudú bez jeho súhlasu poskytnuté inému subjektu ako Predávajúcemu či jeho spracovateľovi osobných údajov. Osobné údaje sú zabezpečené proti zneužitiu a nie sú zdieľané so žiadnymi tretími osobami. Osobné údaje poskytnuté v súlade s článkami 8.1 a 8.2 týchto OP.

7.5 Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať Predávajúceho o informáciu, akým spôsobom sú jeho osobné údaje spracovávané a Predávajúci je povinný mu túto informáciu bez zbytočného odkladu oznámiť. Predávajúci môže za poskytnutie informácie požadovať od Kupujúceho primeranú úhradu.

7.6 Kupujúci má právo sa obrátiť na Predávajúceho, ak sa domnieva, že jeho osobné údaje sú spracované v rozpore so zákonom, a žiadať Predávajúceho o vysvetlenie či nápravu; inak má Kupujúci právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

7.7 Kupujúci, ktorý nesúhlasí so spracovaním svojich osobných údajov pre účel uvedený v článku 8.2 týchto obchodných podmienok, môže písomne ​​požiadať predávajúceho o ich odstránenie z databázy, poprípade tak môže urobiť sám v rámci nastavení svojho zákazníckeho účtu. Ďalšie prípadné zvláštne práva kupujúceho tu nespomenuté upravuje ustanovenie § 21 zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

7.8 Kupujúci vyslovuje súhlas so zasielaním obchodných oznámení Predávajúceho elektronickými prostriedkami. Kupujúci má možnosť jednoduchým spôsobom súhlas odmietnuť, a to pri zaslaní každej jednotlivej správy.

 

8.     ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

8.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, ktorá začína plynúť prevzatím tovaru. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za účinné aj vtedy, ak je odstúpenie posledný deň lehoty odoslané Predávajúcemu na adresu KOLOSEUM NUTRITION s.r.o., IČO: 05130280, so sídlom Sokolovská 2233/76, 323 00 Plzeň. V prípade odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva ukončí.

8.2 Ak odstúpi Kupujúci od Kúpnej zmluvy, zašle alebo odovzdá Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal. Kupujúci preukáže pôvod tovaru priložením dokladu o kúpe alebo iným dokumentom, ktorý preukazuje uzavretie kúpnej zmluvy. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša Kupujúci.

8.3 Ak odstúpi Kupujúci od Kúpnej zmluvy, vráti mu Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky (kúpnu cenu dodaného tovaru) vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.

8.4 Ak však Kupujúci zvolil pri objednaní tovaru iný, než najlacnejší spôsob dodania, ktorý predávajúci na svojom E-shope ponúka, vráti Predávajúci Kupujúcemu náklady na dodanie tovaru len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

8.5 Tovar je Kupujúci povinný vrátiť v pôvodnom obale alebo obale, ktorý zabráni poškodeniu tovaru pri preprave, v úplnom stave, vrátane všetkého príslušenstva, ktoré mu bolo dodané spoločne s tovarom. Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti, resp. akékoľvek opotrebovanie či poškodenie tovaru nad rámec bežného vyskúšania tovaru pri bežnom nákupe v kamennom obchode.

8.6 Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade takéhoto tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom; tovar v uzavretom obale, ktoré Kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

 

9.     KUPUJÚCI, KTORÝ NIE JE SPOTREBITEĽOM

9.1 V prípade, že Kupujúci nie je spotrebiteľom v zmysle § 419 OZ, neuplatnia sa ustanovenia čl. 7.1, čl. 7.2 a čl. 9 týchto OP.

9.2 Kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 419 OZ, je odchylne od ustanovenia čl. 7 týchto OP poskytovaná záruka za akosť tovaru v dĺžke minimálnej trvanlivosti jednotlivého zakúpeného tovaru, a pokiaľ nemá tovar stanovenú dobu minimálnej trvanlivosti, potom v dĺžke 12 mesiacov, ktorá začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim.

 

10.     DORUČOVANIE

10.1 Pokiaľ nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa).

10.2 Za doručovaciu adresu Predávajúceho sa rozumie korešpondenčná adresa KOLOSEUM NUTRITION s.r.o., IČO: 05130280, so sídlom Sokolovská 2233/76, 323 00 Plzeň či elektronická adresa info@koloseumnutrition.cz.

 

11.     ZÁVRREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Všetky právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Českej  republiky. Vzťahy neupravené Kúpnou zmluvou či týmito OP sa riadia OZ a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

11.2 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.