Ještě 1 500 Kč a dopravu máš ZDARMA

Obchodní podmínky

pro internetový obchod https://koloseumnutrition.cz

 

1.     ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1   Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou platné a účinné od 1. 3. 2017 a vztahují se na uzavírání veškerých kupních smluv mezi společností KOLOSEUM NUTRITION s.r.o., IČ: 05130280, se sídlem Sokolovská 2233/76, 323 00 Plzeň (dále jen „Prodávající“) a zákazníkem (dále jen „Kupující“) realizovaných v souvislosti nebo na základě koupě zboží dle nabídky Prodávajícího v internetovém obchodě Prodávajícího na adrese https://koloseumnutrition.cz, (dále jen „E-shop“), a na služby nabízené a poskytované Prodávajícím Kupujícímu v souvislosti s nabízením a prodejem Zboží.

1.2   Tyto OP se vztahují pouze na kupní smlouvy uzavírané s Kupujícími, kteří jsou koncovými zákazníky Prodávajícího. Tyto OP se nevztahují na kupní smlouvy uzavírané s podnikatelskými subjekty, kteří nenakupují zboží pouze k jeho konečné spotřebě.

1.3   Tyto OP jsou v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím E-shopu postupem dle článku 2 OP (dále jen „Kupní smlouva“), pokud se Kupující s Prodávajícím výslovně nedohodli na odlišné úpravě.

1.4   Na uzavírání kupních smluv mezi Prodávajícím a Kupujícím realizovaných jinými prostředky komunikace na dálku (např. telefonicky, faxem, e-mailem apod.) se tyto OP použijí přiměřeně.

1.5   Znění těchto OP může Prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá z Kupních smluv uzavřených před účinností nových OP. 

 

2.     UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1   E-shop obsahuje nabídku zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji. Součástí nabídky veškerého zboží je jeho označení, popis jeho základních či charakteristických vlastností, údaj o konečné ceně zboží v Kč včetně veškerých daní a poplatků, skladové dostupnosti a údaj o nákladech na dodání zboží a případně další potřebné informace.

2.2   Kupující vloží vybrané zboží z nabídky E-shopu, které má v úmyslu zakoupit, do košíku v internetovém rozhraní E-shopu. Po přihlášení Kupujícího na stránkách E-shopu nebo po vyplnění jeho identifikačních údajů, zvolení způsobu dopravy a způsobu platby za požadované zboží je Kupující seznámen s konečnou cenou nákupu, která je zahrnuje součet cen vybraného zboží vloženého Kupujícím do košíku včetně všech souvisejících služeb, daní či ostatních poplatků a rovněž cenu za zvolený způsob dopravy zboží.

2.3   Seznam zboží v E-shopu a rovněž seznam zboží vloženého Kupujícím do košíku představuje až do okamžiku potvrzení objednávky ze strany Kupujícího výlučně výzvu k podávání nabídek ve smyslu § 1733 OZ a jako takový nezakládá žádný závazek Prodávajícího, zejména nezakládá jeho závazek k uzavření Kupní smlouvy.

2.4   Kupujícímu je před konečným potvrzením objednávky kdykoliv umožněno zkontrolovat a libovolně měnit vstupní údaje jeho objednávky. Potvrzením objednávky učiní Kupující vůči Prodávajícímu neodvolatelnou nabídku na uzavření Kupní smlouvy na zboží a služby vložené do košíku E-shopu a současně vysloví souhlas s těmito OP.

2.5   Objednávku, která není se souhlasem Prodávajícího učiněna v souladu s těmito OP, není Prodávající povinen přijmout. O tom bude Podávající informovat Kupujícího s současně může Prodávající vyzvat Kupujícího, aby svojí objednávku učiněnou v rozporu s OP náležitě opravil či doplnil v přiměřené lhůtě, jejíž marné uplynutí má za následek, že se na objednávku Kupujícího hledí, jako by nebyla učiněna.

2.6   Prodávající neprodleně po přijetí objednávky Kupujícího potvrdí Kupujícímu přijetí jeho objednávky elektronicky emailem zaslaným na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím při registraci jeho uživatelského účtu nebo v objednávce.

2.7   Kupní smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena v okamžiku doručení potvrzení přijetí objednávky Kupujícího Prodávajícím a tímto okamžikem vznikne Prodávajícímu povinnost obstarat a dodat Kupujícímu vybrané zboží a služby v souladu s Kupní smlouvou a těmito OP a Kupujícímu vznikne povinnost toto zboží a související služby převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

2.8   Kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka Kupujícího není Prodávajícím přijata v souladu s článkem 2.7 těchto OP nebo je přijata s výhradou. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím, který dříve podstatným způsobem porušila Kupní smlouvu či tyto OP anebo se jedná o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Prodávajícímu.

2.9   Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že E-shop uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li zboží trvale skladově nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy.

2.10   Odesláním objednávky kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“ v rámci E-shopu Kupující souhlasí s těmito OP a prohlašuje, že měl možnost se s těmito OP seznámit před potvrzením objednávky. Tyto OP a jejich pozdější změny jsou uveřejněné na adrese: https://koloseumnutrition.cz/cs/c/3-obchodni-podminky a rovněž jsou Kupujícímu zaslány v příloze e-mailu s potvrzením objednávky.

2.11   Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním a plněním Kupní smlouvy jsou hrazeny výlučně Kupujícím.

 

3.     PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1   Cena zboží je platná v okamžiku zveřejnění nabídky Prodávajícího v E-shopu. Platby za dodání zboží, ostatní služby a případné další poplatky dle těchto OP nejsou zahrnuty v ceně zboží, ale jsou účtovány zvlášť a celková konečná kupní cena včetně všech daní a poplatků, kterou je Kupující povinen uhradit v případě uzavření Kupní smlouvy, se o tyto platby navyšuje, o čemž je Kupující před potvrzením objednávky informován.

3.2   E-shop umožňuje Kupujícímu volbu způsobu platby za zboží. Kupující oprávněn zvolit příslušný způsob platby a uhradit sjednanou cenu zboží v termínu dle Kupní smlouvy, a to následujícími způsoby:

           i.        v hotovosti v sídle provozovny Prodávajícího na adrese Sokolovská 2233/76, 323 00 Plzeň (v otevírací době) a rovněž na adrese PP3 Park, hala D1, Do Čertous 2635/20, 193 00 Praha 913, kde bude zboží pro Kupujícího připraveno k vyzvednutí;

           ii.        na dobírku, tj. v hotovosti při doručení přepravní službou (viz. čl. 4 OP);

           iii.        bezhotovostně předem přes platební portál ComGate (www.comgate.cz);

           iv.        hotově při převzetí zboží v sídle provozovny Prodávajícího na adrese Sokolovská 2233/76, 323 00 Plzeň, kde bude zboží pro Kupujícího připraveno k vyzvednutí.

3.3   V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena zboží splatná vždy nejpozději při převzetí zboží.

3.4   V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání kupní ceny na účet Prodávajícího.

3.5   Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží specifikovanému v Kupní smlouvě převzetím zboží za podmínky, že k tomuto okamžiku již došlo k zaplacení celé kupní ceny zboží, v opačném případě až teprve v okamžiku zaplacení celé kupní ceny zboží.

 

4.     CENY DOPRAVY A SLEVY NA POŠTOVNÉM

4.1 Prodávající expeduje objednané zboží prostřednictvím smluvních přepravců Česká pošta s.p., Geis Parcel CZ s.r.o. Zásilkovna s.r.o., či prostřednictvím jiných přepravců dle údajů uvedených v E-shopu. Pouze na území města Plzně a města Rokycany a pouze při platbě v hotovosti je možné rovněž expresní doručení zboží firmou Leek s.r.o. (PIZZA DOMA).

4.2   Podmínky dopravy a doručení prostřednictvím společnosti Česká pošta s.p.:

           i.        při doručení na dobírku a platbě v hotovosti činí poštovné a balné 109,- Kč,

           ii.        při doručení zboží, jehož cena byla uhrazena bezhotovostní platbou předem přes portál ComGate činí poštovné a balné 109,- Kč,

           iii.        při ceně objednávky přes 1.500,- Kč není účtováno poštovné ani balné.

4.3  Podmínky dopravy a doručení prostřednictvím společnosti Geis Parcel CZ s.r.o.:

           i.        při doručení na dobírku a platbě v hotovosti činí poštovné a balné 99,- Kč,

           ii.        při doručení zboží, jehož cena byla uhrazena bezhotovostní platbou předem přes portál ComGate činí poštovné a balné 89,- Kč,

           iii.        při ceně objednávky přes 1.500,- Kč není účtováno poštovné ani balné.

4.4   Podmínky dopravy a doručení společností Zásilkovna s.r.o.:

           i.        při doručení na dobírku a platbě v hotovosti činí poštovné a balné 99,- Kč,

           ii.        při doručení zboží, jehož cena byla uhrazena bezhotovostní platbou předem přes portál ComGate činí poštovné a balné 89,- Kč,

           iii.        při ceně objednávky přes 1.500,- Kč není účtováno poštovné ani balné.

         

 

5.     DODACÍ PODMÍNKY

5.1   Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu objednané zboží v termínu určeném v Kupní smlouvě, nejpozději však do jednoho týdne od uzavření Kupní smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Kupující bere na vědomí, že termín dodání zboží uvedený v uživatelském rozhraní E-shopu je pouze orientační.

           (a)  Dodání zboží na adrese provozovny Prodávajícího: Zboží bude připraveno k vyzvednutí v sídle provozovny Prodávajícího na adrese Sokolovská 2233/76, 323 00 Plzeň (v otevírací době), a to v termínu určeném Prodávajícím; Kupující je povinen zboží vyzvednout neprodleně poté, co se dozvěděl o připravenosti zboží na provozovně a o možnosti zboží vyzvednout, pokud se strany nedohodnou jinak.

           (b)   Dodání do jiného místa určeného Kupujícím: O termínu dodání (doručení) zboží na místo určené Kupujícím (dodací adresa) bude Prodávající, resp. jeho přepravce, e-mailem informovat Kupujícího při expedici zboží. Doručení zboží provede příslušný dopravce Prodávajícího, zvolený na základě výběru typu dopravy Kupujícím v E-shopu a v termínu uvedeném v e-mailu, nejpozději však ve lhůtě dle článku těchto OP. Kupující bere na vědomí, že některý ze způsobů dopravy může být zpoplatněn částkou uvedenou v E-shopu. Nejpozději v den dodání zboží informuje dopravce Prodávajícího Kupujícího o přesném času dodání zboží. V případě, že Kupující zboží v dohodnutém termínu nepřevezme nebo není možné je z důvodů na straně Kupujícího doručit, a to ani opakovaně v náhradním termínu, je zboží vráceno zpět Prodávajícímu.

5.2   Kupující je povinen objednané zboží převzít a při převzetí zboží jej řádně prohlédnout a zkontrolovat. Převzetí zboží potvrdí Kupující písemně na dodacím dokladu, čímž potvrzuje zejména shodu v množství a druhu převzatého zboží s údaji uvedenými v dodacím dokladu. Není-li možné zboží prohlédnout při jeho převzetí, je tak Kupující povinen učinit neprodleně poté a oznámit zjištěné vady Prodávajícímu v souladu s článkem 7 těchto OP.

5.3   Pokud došlo k poškození zboží při jeho dopravě dopravcem, je Kupující povinen s tímto dopravcem sepsat záznam o poškození přepravovaného zboží a dodané zboží nepřevzít. Je-li poškození způsobené přepravou Kupujícím zjištěno až po převzetí zboží, musí Kupující ihned, nejpozději však do 24 hodin od doručení, informovat o této skutečnosti Prodávajícího e-mailem na adrese info@koloseumnutrition.cz.

5.4   Zásilky, které se Prodávajícímu vrátí jako nevyzvednuté, jsou zasílány Kupujícímu znovu jen na jeho vyžádání, a Kupující je vždy povinen zaplatit Prodávajícímu poštovné za opětovné odeslání.

5.5   Podmínky dopravy prostřednictvím jednotlivých dopravců jsou včetně konečné ceny uvedeny v E-shopu. Cena za dopravu se může lišit s ohledem na celkovou výši uskutečněného nákupu nebo jeho hmotnosti či velikosti.

 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMACE ZBOŽÍ

6.1   Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodané zboží je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při jeho převzetí má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, že je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.2   Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To neplatí pro takové vady zboží, na které se vztahuje stanovená doba minimální trvanlivosti zboží a u kterých může Kupující, ve smyslu ustanovení § 2167 písm. d) OZ, uplatnit právo z takové vady pouze, pokud se tato vada vyskytne v době této minimální trvanlivosti.

6.3   Kupující může uplatnit reklamaci osobně v sídle provozovny Prodávajícího, e-mailem na adrese info@koloseumnutrition.cz nebo poštou zasláním na adresu KOLOSEUM NUTRITION s.r.o., IČ: 05130280, se sídlem Sokolovská 2233/76, 323 00 Plzeň. Kupující je povinen uplatnit reklamaci ve lhůtě bez zbytečného odkladu poté, co se o výskytu vady dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. Při reklamaci Kupující prokáže původ Zboží předložením faktury, Kupní smlouvy anebo přijetím objednávky, popř. záručním listem, pokud byl ke Zboží vystavený. Pokud není Kupující schopný potřebné doklady předložit, je povinen uzavření Kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem.

6.4   Nemá-li zboží dohodnuté či obvyklé vlastnosti dle článku 7.1 těchto OP, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže. 

6.5   Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat Kupujícímu potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Prodávající je též povinný o vyřízení reklamace vydat písemný doklad, který obsahuje datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.6   Reklamace zboží včetně odstranění vady musí být vyřízena ihned, ve složitých případech nejpozději do tří (3) pracovních dní ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složitější technické zhodnocení stavu zboží nebo služby, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace; v této lhůtě je Prodávající povinen Kupujícího vyrozumět o způsobu vyřízení reklamace. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jakoby se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jakoby se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

6.7   Záruka za jakost ani nároky z vadného plnění se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, užíváním Zboží v rozporu s návodem k obsluze či pokud to vyplývá z povahy věci.

 

7.     OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

7.1   Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje Kupujícího v rozsahu informací poskytnutých při registraci či při objednávce (jméno, příjmení, bydliště, kontaktní e-mail, telefonní spojení), a to za účelem plnění smluvních povinností vyplývajících z Kupní smlouvy.

7.2   Kupující dále poskytuje svůj souhlas s tím, aby jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném v článku 8.1 doplněné o nákupní historii (např. přehled objednávek, zakoupeného zboží a navštívených stránek v rámci Internetového obchodu) používal Prodávající za účelem zjišťování nákupních zaměření a zájmů Kupujícího a následně k nabízení obchodu a služeb Prodávajícího, a to na dobu, po kterou bude Prodávající vyvíjet svoji obchodní činnost.

7.3   Prodávající je oprávněn v případě převzetí zboží postupem dle článku 6.1 bod (a) těchto OP požadovat po oprávněné osobě, která přebírá zboží, doklad totožnosti a osobní údaje (jméno, příjmení, bydliště) si ponechat po nezbytně dlouhou dobu, která nepřesáhne čtyři (4) měsíce, potřebnou pro případné ověření oprávněné osoby, které bylo zboží předáno.

7.4   Osobní údaje Kupujícího poskytnuté v souladu s články 8.1 a 8.2 těchto OP nebudou bez jeho souhlasu poskytnuty jinému subjektu než Prodávajícímu či jeho zpracovateli osobních údajů. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití a nejsou sdíleny s žádnými třetími osobami. Osobní údaje poskytnuté v souladu s články 8.1 a 8.2 těchto OP.

7.5   Kupující má právo kdykoli požádat Prodávajícího o informaci, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány a Prodávající je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Prodávající může za poskytnutí informace požadovat od Kupujícího přiměřenou úhradu.

7.6   Kupující má právo se obrátit na Prodávajícího, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu se zákonem, a žádat Prodávajícího o vysvětlení či nápravu; jinak má Kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.7   Kupující, který nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účel uvedený v článku 8.2 těchto obchodních podmínek, může písemně požádat Prodávajícího o jejich odstranění z databáze, popřípadě tak může učinit sám v rámci nastavení svého zákaznického účtu. Další případná zvláštní práva Kupujícího zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.8   Kupující vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího elektronickými prostředky. Kupující má možnost jednoduchým způsobem souhlas odmítnout, a to při zaslání každé jednotlivé zprávy. 

 

8.     ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

8.1   Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, která počíná běžet převzetím zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy se považuje za účinné také tehdy, je-li odstoupení poslední den lhůty odesláno Prodávajícímu na adresu KOLOSEUM NUTRITION s.r.o., IČ: 05130280, se sídlem Sokolovská 2233/76, 323 00 Plzeň. V případě odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší.

8.2   Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Kupující prokáže původ zboží přiložením dokladu o koupi nebo jiným dokumentem, který prokazuje uzavření Kupní smlouvy. Náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující.

8.3   Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

8.4   Jestliže však Kupující zvolil při objednání zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání, který Prodávající na svém E-shopu nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

8.5   Zboží je Kupující povinen vrátit v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu, včetně veškerého příslušenství, které mu bylo dodáno společně se zbožím. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, resp. jakékoli opotřebení či poškození zboží nad rámec běžného vyzkoušení zboží při běžném nákupu v kamenném obchodě.

8.6   Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy v případě takového zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím; zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

9.     MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝH SPORŮ

9.1   Kupující, který je spotřebitelem má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím, jehož subjektem je Česká obchodní inspekce; Kupující je oprávněn se obracet se s návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu na kontaktní adresu ČOI: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – ADR, Štěpánská 15,120 00 Praha 2 (email: adr@coi.cz).

9.2   Postup mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je upraven v ust. § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Podrobnější informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů včetně pravidel pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů a formuláře návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu jsou Kupujícímu k dispozici na webových stránkách subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ČOI): https://adr.coi.cz.

 

10.     KUPUJÍCÍ, KTERÝ NENÍ SPOTŘEBITELEM

10.1   V případě, že Kupující není spotřebitelem ve smyslu § 419 OZ, neuplatní se ustanovení čl. 6.1, čl. 6.2 a čl. 8 těchto OP.

10.2   Kupujícímu, který není spotřebitelem ve smyslu § 419 OZ, je odchylně od ustanovení čl. 7 těchto OP poskytována záruka za jakost zboží v délce minimální trvanlivosti jednotlivého zakoupeného zboží, a pokud nemá zboží stanovenou dobu minimální trvanlivosti, pak v délce 12 měsíců, která počíná běžet od převzetí zboží Kupujícím.

 

11.     DORUČOVÁNÍ

11.1  Pokud nebude dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

11.2   Za doručovací adresu Prodávajícího se rozumí korespondenční adresa KOLOSEUM NUTRITION s.r.o., IČ: 05130280, se sídlem Sokolovská 2233/76, 323 00 Plzeň či elektronická adresa info@koloseumnutrition.cz.

 

12.     ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1   Veškeré právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Kupní smlouvou či těmito OP se řídí OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

12.2   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě. Změny a doplňky Kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.